Kursus i lokalbedøvelse af hangrise forud for kastration

Branchen har sat som mål, at alle danske hangrise skal lokalbedøves forud for kastration senest 1. januar 2019. Det er som udgangspunkt kun dyrlæger, der må anvende midler til lokalbedøvelse, men myndighederne har givet dispensation til, at besætningsejer og personale kan lokalbedøve pattegrise, hvis de hver for sig kan dokumentere, at de har gennemført et kursus, der er afholdt af en dyrlæge og godkendt af Fødevarestyrelsen.

Derfor skal alle besætningsansvarlige og medarbejdere i farestald have gennemført et kursus i lokalbedøvelse af hangrise FØR 1. JANUAR 2019.

Kurset vil blive afholdt af en dyrlæge i jeres besætning på aftalt dato, og kurserne vil blive jævnt fordelt fra september til og med december 2018. Et kursus indeholder en teoretisk og en praktisk del og tager i alt 3 timer, og I vil modtage en reminder med dato og tidspunkt. Hvert kursus skal anmeldes til Fødevarestyrelsen senest 3 uger før afholdelse, og det vil derfor ikke blive muligt at flytte allerede planlagte kurser.

På kursusdagen deltager alle medarbejdere, der fremover vil kunne blive involveret i at lokalbedøve hangrise, og det anbefales kraftigt, at også besætningsejer deltager for at sikre, at der til enhver tid er en person med afholdt kursus tilknyttet besætningen.

Det er besætningens ansvar at sørge for, at flg. er tilgængeligt på kursusdagen:

 • nitrilhandsker
 • mærkespray/ -stift
 • ren automatsprøjte, der kan dosere 0,5 ml
 • kanyler til lokalbedøvelse (25G, 0,5 mm x 16 mm)
 • kastrationsbænk* til fiksering af grise under indgivelse af lokalbedøvelse
 • minimum 10 hangrise pr. kursist

*Hvis besætningen ikke er i besiddelse af en kastrationsbænk på kursusdagen, udleveres en sådan af dyrlægen, og besætningen faktureres efterfølgende for 1 stk. kastrationsbænk.

Baggrund for afholdelse af kurset


Branchens mål er, at alle pattegrise skal lokalbedøves forud for kastration senest 1. januar 2019. Inden denne dato skal besætningsejeren og de ansatte have gennemført et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus og kunne dokumentere dette ved en given kontrol.
Den besætningsansvarlige kun må lade andre personer lokalbedøve sine pattegrise forud for kastration, såfremt de pågældende personer:

 • er fyldt 18 år
 • har gennemgået et kursus som nævnt ovenfor
 • er gjort bekendt med dyrlægens skriftlige anvisning, jf. § 39 i ”Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr”
 • arbejder under besætningsansvarliges ledelse og ansvar

Den besætningsansvarlige og dennes ansatte kun må lokalbedøve pattegrise forud for kastration, hvis de
 • har gennemført et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr og kan dokumentere dette, eller
 • pr. 1. februar 2007 havde mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse, herunder indgivelse af lægemidler til dyr.