Nyt initiativ - DANVET DATA er i luften!

Som Danmarks største svinepraksis har Danvets dyrlæger mulighed for at indsamle data for produktivitet fra et meget stort antal besætninger. Dette giver os en helt unik mulighed for at undersøge årsagssammenhænge: Hvordan påvirker forskellige faktorer - eksempelvis fodring, driftsform, staldsystem, sygdomsforekomst, behandlinger eller vaccinationer – produktiviteten i jeres besætninger?

Statistiske beregninger med sammenligning af et stort antal besætninger grupperet eksempelvis i forhold til fodertype vil give Danvets dyrlæger mulighed for at kunne rådgive jer med større sikkerhed fremover, fordi beregningerne vil kunne give langt mere præcise estimater for, hvad de forskellige valg I foretager, betyder for jeres produktivitet og dermed for jeres økonomi.

Statistikker og beregninger via Danvet Data vil også give jer mulighed for løbende at måle jeres egne resultater op mod Danvets øvrige besætninger. Dermed vil I løbende kunne benchmarke jer mod resten af Danvets kunder, men via mere specifikke dataindsamlinger får I samtidig viden om, hvordan jeres resultater er i forhold til andre besætninger, som ligner jeres egen mere end gennemsnittet, eksempelvis andre slagtesvinebesætninger, der kører med hjemmeblandet vådfoder. Nedenfor præsenteres udregninger baseret på den første indsamling af Danvet Data.

Produktivitet hos slagtesvin i forhold til fodring

Formål:
Sammenligning af daglig tilvækst, foderforbrug og dødelighed i besætninger med våd- og tørfoder, samt ved hjemmeblandere og besætninger med indkøbt foder.

Datasæt:
E-rapport tal for fjerde kvartal for slagtesvinebesætninger fordelt over hele landet (363.000 stipladser). ”Skæve” besætninger er udeladt fra beregningerne, eks. besætninger med meget lav indsættelsesvægt eller overvejende polte på stald.

Fordeling:
Datasættet indeholder 74 vådfoderbesætninger og 87 tørfoderbesætninger. Langt de fleste med indkøbt foder har tørfoder, så derfor er der kun tørfoderbesætninger med i sammenligningen af hjemmeblandet og indkøbt foder, da vådfoderet ellers ville fylde for meget i den hjemmeblandede gruppe.

Resultater:
I tabellen nedenfor ses, at der er flere statistisk sikre forskelle mellem vådfoder og tørfoder. Vådfoderbesætningerne klarer sig bedst, når det gælder foderforbrug (-0,05 FE/kg tilvækst) og kødprocent (+0,51%), mens tørfoderbesætningerne har højere daglig tilvækst (+36 g/dag). Der er ikke signifikant forskel på dødeligheden.
Ved opdeling af tørfoderbesætninger i hjemmeblandet og indkøbt foder ses ingen signifikante forskelle, men der er forskel på fordelingen af besætninger med hensyn til foderforbrug.

Økonomi:
Vådfoder:
Nedsættelse af foderforbrug med 0,05 FE/kg tilv til 6,10 kr./prod gris
Vådfoder: Øgning af kødprocent med 0,51 til 5,61 kr./prod gris
Tørfoder: Øgning af tilvækst med 36 g/dag (hvis flere dyr/kg prod) op til 3,89 kr./gris gris

I henhold til økonomiske konsekvensberegninger fra SEGES 2017 (notat 1734).

Konklusion:
Sammenlignet med tørfoder har besætninger med vådfoder en gennemsnitlig økonomisk gevinst på knap 12 kr. pr. slagtesvin på grund af lavere foderforbrug og højere kødprocent. Tørfoderbesætninger kan delvis kompensere for forskellen ved en øget daglig tilvækst, forudsat at denne kan udnyttes til produktion af flere dyr/kg.

a,b : Statistisk signifikant forskel på gennemsnit for våd- og tørfoder (Mann-Whitneys U-test, p<0,05).


Grafisk oversigt over gennemsnitlig produktivitet (161 Danvet slagtesvinebesætninger)

Sammenligning med landsgennemsnit 2016

Herunder ses vises grafer over, hvor mange procent af besætningerne, der ligger i forskellige intervaller for foderforbrug, afhængigt af, om der fodres med vådfoder eller tørfoder, og om foderet er hjemmeblandet eller indkøbt. Der er statistisk sikker forskel på gennemsnittet mellem vådfoder og tørfoder.

Sammenligning af foderforbruget ved hjemmeblandet og indkøbt tørfoder viser ingen statistisk sikre forskelle, men med indkøbt foder er spredningen markant mindre, og ingen besætninger kommer 2,5 FE/kg tilvækst.

Grafer over, hvor mange procent af besætningerne, der ligger i forskellige intervaller for hhv. daglig tilvækst, kødprocent og dødelighed. Til venstre sammenligning af vådfoder og tørfoder (signifikant forskel på gennemsnit for kødprocent og daglig tilvækst), og til højre sammenligning af indkøbt tørfoder med hjemmeblandet tørfoder (ingen statistisk sikre forskelle). For disse parametre er spredningen sammenlignelig uanset fodertype.