DYREVÆRNSSAGER – UNDERSØGELSE AF SKADER PÅ DYRENE

Ved formodede overtrædelser af dyreværnsloven vil der ofte blive foretaget obduktion af det omhandlede dyr eller dele af det, hvis sagsøgte ikke accepterer bøden. Stort set alle disse obduktioner foregår på Københavns Universitet på det, der tidligere hed Landbohøjskolen. Universitetet modtager mellem 50 og 60 sager om året, hvoraf næsten 80 % er fra svin (fjerkræ ikke medregnet).

 

Når en dyreværnssag modtages fra en myndighed, behandles den efter et fast skema: Organ/dyr journaliseres og fotograferes, materialet beskrives, måles og skæres op samtidig med, at alle trin dokumenteres med tegninger. Efter undersøgelsen udarbejdes en attest, som returneres til den myndighed, der har bedt om undersøgelsen. Attesten skal skrives i et almindeligt sprog, som alle kan forstå, så den kan bruges i retten.

 

I en ny opgørelse har man lavet et sammendrag over alle sager, som har været behandlet fra 2004 til og med 2016. Hovedparten af sagerne med svin er indberettet af dyrlæger på slagterierne eller eventuelt besætningsdyrlægen, idet alle dyrlæger som bekendt har pligt til at indberette overtrædelser af dyreværnsloven ”… med mindre forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes”.

Sagerne opdeles i tre kategorier: Forsømmelse, hændeligt uheld og overgreb. Under forsømmelse hører sager, der bunder i manglende omsorg for dyret, herunder eksempelvis sager om skader på led/knogler, knoglemarvsbetændelse, afmagring og navlebrok med sår. I denne kategori er aldersbestemmelse af skaderne vigtig for sagens bedømmelse, da den eventuelle overtrædelse ikke ligger i skaden selv men i det faktum, at man ikke har hjulpet dyret. Kategorien hændeligt uheld omfatter for svins vedkommende skader opstået ved transport og af- og pålæsning. Også her er aldersvurdering af skaderne vigtig for at afgøre, om skaden vitterlig kan være opstået under transporten.

I kategorien overgreb findes den mest almindelige årsag til indsendelse af materiale fra dyreværnssager: Slag. Materialet kommer fortrinsvis fra slagterierne, og langt fra alle slagskader resulterer i indsendelse af materiale. Før indsendelse afgør dyrlægerne på slagteriet, om læsionerne er menneskepåførte og om de ligger over bagatelgrænsen – vurderet på antal slåede dyr, antal slagmærker pr. dyr, hvor alvorlige skaderne er (dybde, omfang) og hvor på dyrene, mærkerne findes (eks. ved kønsorganer eller i hovedet). Kun hvis skaderne ligger over bagatelgrænsen anmeldes sagen til politiet, som nogle gange, men ikke altid, beder om at få materiale undersøgt. Andre sager vedrørende overgreb skyldes overtatovering eller uhensigtsmæssig aflivning.