Nyheder

Gaspustere og foder hygiejne

Sommeren står for døren, og med den de højere temperaturer. Det er traditionelt også den årstid hvor de fleste problemer med Gaspustere opstår. Gaspustersyndromet er ikke særligt velbeskrevet idet årsagssammenhængende er dårligt belyst. Det man dog ved er at ved obduktion af Gaspustere ses søer der meget hurtigt svulmer op, der er ofte blodtilblandet skum fra mund og næse og sidst men ikke mindst ses tydelig gasudvikling under huden (emfysem). Når der laves mikrobiologiske undersøgelser af kadaveret, findes der stor vækst af Clostridiebakterier, som er en normalt forekommende forrådnelsesbakterie i døde dyr.

Det der erfaringsmæssigt viser sig at være de store risikofaktorer for udvikling af Gaspustere er følgende:

1. Fordærvet foder (dårlig foder hygiejne)
2. Høje temperaturer
3. For høj fodertildeling (særligt gylte)
4. Fint formalet foder eller færdigfoder

Med ovenstående risikofaktorer in mente er der med andre ord meget man kan gøre for at forebygge problemer med Gaspustere i sommerperioden. Vi anbefaler at man kontrollerer siloer for muggent eller fordærvet foder mindst en gang ugentligt i sommermånederne. Den eneste effektive kontrol er visuel bedømmelse, det vil sige man skal kigge ind i siloen. Er der ikke et mandehul skal dette etableres. Derudover skal foderkasser og nedfaldsrør i besætninger med tørfoder kontrolleres og renses om nødvendigt. Hvis man vælger at vaske foderkasser eller nedfaldsrør er det vigtigt med lang og grundig udtørring da problemet ellers blot forværres.

Enkelte besætninger får installeret højtrykskøling. Det er temmelig bekosteligt og vil kun have effekt mod Gaspustere ganske få uger om året.

Omkring fodertildeling vil det være klogt at sætte et maximum på 8 Fe til gylte i farestalden, hvis man har en besætning der traditionelt giver problemer med Gaspustere i sommermånederne. Det kan betyde at man må fravænne gyltene lidt tidligere så de ikke afmagres for meget. Samtidig bør man sætte et maximum til højdrægtige gylte på 3,5 Fe.

Strukturholdigt foder giver typisk mindre risiko for Gaspustere. Derfor kan det i problembesætninger være en fordel at øge strukturen med en grovere formaling eller få foder leverandøren til at iblande valset korn uden om pillerne. Der kan også forsøges med andre additiver. Her tænkes på fx BioPlus 2B, Biacton, Grønmel, Roepiller eller lignende produkter som i mange tilfælde kan afhjælpe problemet.
Det skal dog understreges at det vigtigste tiltag for at forebygge Gaspustere er en god foderhygiejne både hvad angår råvarer og færdigfoder.