Nyheder

Halverer medicinforbruget og øger effektiviteten med to grise pr. årsso.

Besætning sparer 100.000 kr. årligt i medicinforbrug. "Vi har ændret holdninger, men ikke ændret på hverken fodring eller staldforhold," lyder det fra besætningsdyrlægen.

Af Morten Thomsen
Medicinforbruget i Niels Jensens sohold med 750 søer ligger i dag kun på 40 procent af hvad det gjorde for halvandet år siden. I smågrisestalden er nedgangen næsten lige så markant.

"Vi havde store problemer med navlebetændelse og med diarré i farestalden, men trods et stort medicinforbrug kunne vi ikke få bugt med diarréen," husker Niels Jensen. Desuden blev der givet en forebyggende behandling for farefeber til alle søer. Samlet lå medicinforbruget dengang på et niveau der i dag ligger omkring grænsen til et gult kort - men det var et halvt år før grænserne blev kendte.
I forbindelse med at fodermesteren gennem 10 år stoppede og en ny fodermester blev ansat, mente Niels Jensen at det samtidig kunne være gavnligt at skifte besætningsdyrlæge for at få nye øjne på besætningen. Ny dyrlæge blev Hasse K. Poulsen, Danvet, der kun har kendt besætningen siden januar 2010.
"Udgangspunktet i besætningen var ikke dårligt, men der var plads til forbedringer," forklarer Hasse Poulsen.
Effektiviteten lå mellem 28 og 29 grise pr. årsso, men havde ikke rigtig rykket sig de sidste par år.
I 2009 var det lykkedes at få både PRRS og siden mycoplasma lungesyge presset ud af besætningen ved at køre smågrisestaldene sektioneret og med konsekvent alt ind/alt ud og hele tiden indkøbe SPF-polte. Dermed var udgangspunktet forbedret betydeligt og Hasse Poulsen indførte som noget af det første gødningsimmunisering til søer og gylte i bestræbelserne på at komme diarréen i farestalden til livs.
"Gødningsimmunisering har været en succes hos os," fortæller Niels Jensen, der skynder sig at tilføje at gødningsimmunisering kun virker hvis man er meget konsekvent med måden man bruger det på.
Men med gødningsimmunisering var det slut med det han kalder en nærmest endeløs hælden diarrémedicin i pattegrisene for at styre diarréerne.


Råmælk
Med den første sejr i hus gik Hasse Poulsen videre til næste emne, der var at forbedre råmælksforsyningen. Rutinerne omkring flytning af pattegrise, brug af ammesøer, splitmalkning og antal pattegrise lagt til første lægs søer blev gennemgået og ændret. I dag er behovet for ammesøer reduceret og der fravænnes omkring 11 pattegrise pr. fravænning, hvilket er en pæn forbedring i forhold til tidligere, men der er stadig plads til forbedringer. Og personalet er også godt i gang med at få poltene op i gear for her er der også meget at hente.

"Før havde vi ikke et godt system til at sikre at vi fik løbet poltene i anden brunst og vi var nok for utålmodige når vi skulle løbe polte," indrømmer Niels Jensen. Samtidig bliver alle gylte nu sat i boks de første fire uger efter løbning, og Niels Jensen skynder sig at give den nye fodermester æren for at systematikken er kommet i fokus.
Selvom den øgede opmærksomhed omkring poltene ikke har stået på så længe viser E-kontrollen allerede at første lægs søerne er steget fra 13,5 totalfødte til nu 15,7 totalfødte. Hasse Poulsen forventer at de to ekstra grise pr. kuld holder i de følgende læg og at der således alene af denne årsag venter en effektivitetsfremgang det kommende års tid.
"Besætningen har stadig noget til gode på levendefødte," lyder det fra Hasse Poulsen.Besætningsdyrlæge:
Svært at komme lavere
Dyrlæge Hasse Poulsen mener ikke det er realistisk at sænke medicinforbruget hos Niels Jensen yderligere.

"Syge grise skal fortsat behandles," fastslår dyrlægen.
Men den allerede gennemførte reduktion er også til at tage at føle på. Udgangspunktet var at fire ud af 100 søer blev behandlet dagligt og det er netop den nuværende grænse for gult kort i soholdet. I dag er behandlingsfrekvensen under 1,5 dagsdoser pr. 100 søer, altså kun 40 procent af udgangspunktet. I smågrisestalden var udgangspunktet 26 dagsdoser pr. 100 smågrise, men er i dag reduceret til bare 12 dagsdoser.
"Jeg mener vi er tæt på smeregrænsen nu," lyder det fra Hasse Poulsen.
I smågrisestalden er det Lawsonia og anden diarré der bruges medicin på og selv hvis smågrisene blev flyttet væk fra soholdet som i en multisite besætning vil Hasse Poulsen ikke forvente at det vil betyde lavere medicinforbrug til disse sygdomme.
"Vi behandler stort set ikke for luftvejslidelser og det er primært disse sygdomme der bliver reduceret i et multisite system," forklarer han.
I soholdet mener Niels Jensen selv de kan blive lidt bedre ved for eksempel at opdage søer, der ikke malker godt, hurtigere.
"Bliver vi bedre til at få pattegrisene flyttet i tide, kan vi nok spare noget medicin til soen," mener han.
Hasse Poulsen peger nu på at skal forbruget yderligere ned vil et skift fra indkøbt til hjemmeblandet foder være et ønske.
"Erfaringen er, at der er færre mave-tarmlidelser på hjemmeblandet foder sammenlignet med indkøbt både når det gælder søer og smågrise," siger han.


En øjenåbner
Det har været en øjenåbner for både Niels Jensen, personalet og dyrlægen at det faktisk var muligt at halvere medicinforbruget og samtidig øge effektiviteten med mere end to grise pr. årsso. Det nærliggende spørgsmål er: hvorfor er det ikke sket tidligere? Niels Jensen siger:

"Vi har lært, at rutiner skal følges 100 procent hver dag. Vi har også lært at det hjælper at ryste posen og få nye øjne ind i besætningen og jeg syntes at det var passende at skifte dyrlæge samtidig med at den nye fodermester begyndte," forklarer Niels Jensen.
Dyrlæge Hasse Poulsen tilføjer at det kan hjælpe med nye øjne i mange besætninger, men at man ikke kan forvente lige så stor effekt som hos Niels Jensen.
"Man skal også huske på at besætningen netop var sluppet af med både PRRS og mycoplasma. Det er et godt udgangspunkt for at reducere forbruget," siger Hasse Poulsen, der konkluderer at det er vigtigt at se kritisk på sine rutiner.
"Se på hvad du plejer at gøre, og overvej så hvad du kan nøjes med," lyder det fra dyrlægen.


Faktaboks 1
Fjeldsted Bakkegård
@Faktabullit:Ejet af Niels Jensen siden 1994
750 søer med smågrise
Indkøbt færdigfoder
Vådfoder
Har godt og vel halveret sit medicinforbrug og hævet effektiveten to grise pr. årsso
Det svarer til en årlig besparelse på 100.000 kr.
Faktaboks 2
Sagen kort:
Niels Jensen lå indtil for halvandent år siden med et medicinforbrug på det der i dag svarer til grænsen for gult kort.

Konsekvent behandling mod farefeber og en drilsk diarré i farestalden var to ting der var med til at hæve forbruget.

Hasse Poulsen kom til som dyrlæge i januar 2010 og indførte en række nye rutiner, der tilsammen har betydet at medicinforbruget i dag ligger på under det halve af det oprindelige forbrug.


7 punkter der har gjort en forskel hos Niels Jensen
@Fakta tal:PRRS og mycoplasma lungesyge saneret væk
Konsekvent brug af gødningsimmunisering til højdrægtige søer og gylte
Forebyggende behandling mod farefeber er droppet
Stor opmærksomhed omkring råmælksforsyningen
Ændret praksis og mere systematik omkring løbning af polte
Gylte i boks fire uger efter løbning
Øget opmærksomhed omkring at alle pasningsrutiner skal overholdes - hver dag

Citat: "Processen har været ligesom finanskrisen: Den har tvunget folk til at tænke anderledes, og det er ikke usundt." Niels JensenMorten Thomsen
Journalist, agronom
LandbrugsAvisen og Magasinet Svin