Nyheder

DANVET´s nyhedsbrev februar 2013

Nye Vacciner
Porcillis Coliclos
Erstatter Porcillis Coli6c. Vaccinen gives på same tidspunkt men dosis er kun 2 ml. Dækningen skulle iflg. et hollandsk studie være bedre. Undersøgelsen viste en bedre appetit ved faring hos søer vaccineret med den nye vaccine.

Suvaxyn PCV
Er seneste registrerede vaccine mod circovirus. Dosis er 2 ml og vaccinen kan gives fra 3 ugers alderen. Kan ikke bruges til drægtige dyr og avlsorner.


Ormeproblemer
En fransk undersøgelse har vist at grise med ormepletter har større risiko for lungeinfektioner og ca. 0,2 fe højere foderforbrug per kg tilvækst( IPWS 2012 side 230). Det er værd at være opmærksom på ormeproblemer nu med løse søer og øget brug af halm.


Svinedysenteri
Der er over de sidste 3 år påvist nye typer af svinedysenteri. Typer man ikke tidligere har erkendt som sygdomsfremkaldende. I USA opleves en stigning i antallet af klinisk dysenteri (IPWS 2012 side 48). Det er derfor stadig vigtigt at smittebeskyttelse i forbindelse med ind og udlevering overholdes. Tag fat i dyrlægen ved næste besøg så I får rutiner omkring ind og udlevering gennemgået.


Rystesyge
Spanske forskere har påvist et virus der ligner BVD virus i kvæg som mulig årsag til rystesyge ved grise(IPWS). Normalt vokser grisen fra lidelsen men en overdødelighed ved udbrud er ikke ualmindelig. Vi ser det jævnligt i gyltehold. Hvis problemet er et fortsættende problem er det vigtigt at få polteimmuniseringen gennemgået da virusinfektionen formodentlig rammer dyrene i drægtigheden.


Kastrationstidspunkt
En undersøgelse der skulle afdække kastrationsdagens betydning for grisens tilvækst har vist at kastration ikke skal foretages før dag 3. Kastration ved 1 dag betød 9.2 % lavere tilvækst frem til dag 21 sammenlignet med kastration ved dag 3.


Høj produktivitet i soholdet
De bedste søer er 3. og 4. lægs søer. Dette ses både hvad angår pattegrise overlevelse, fødsels og fravænningsvægt. Hvis der skal høj produktivitet i soholdet er det derfor vigtig at denne gruppe udgør så stor en andel som muligt. Dette opnås ved at udsætning af 1. og 2. lægs søer minimeres. I en del besætninger lykkes det at holde udsætterprocenten på både 1. og 2. lægs søer nede på 7 %.
En fokuseret indsats hvor udsætterårsag på de unge søer noteres detaljeret giver mulighed for at fejlsøge og rette.