Nyheder

Smittebeskyttelse er vigtig for vores fælles fremtid.Som alle ved er dansk svineproduktion helt og aldeles afhængig af vores milliard store eksport af svinekød til diverse markeder. Vi eksporterer i nærheden af 92 % af alt det svinekød, der produceres i Danmark til diverse udenlandske markeder. Denne eksport er primært afhængig af fastholdelsen af dansk svineproduktions gode sundhed samt fødevaresikkerhed.

Når fødevarer skal afsættes på verdensmarkedet er det af stor betydning, at afsender landet kan dokumentere frihed for diverse såkaldte Liste 1 sygdomme. Dette drejer sig blandt andet om klassisk og afrikansk svinepest. Hvis afsender landet ikke er erklæret fri for alle Liste 1 sygdomme lukkes der for import af kød fra de pågældende lande i 6 mdr. indtil frihed for sygdommen er bevist. Dette forbud må og skal ikke ske for et eksportland som Danmark.

Som følge af strukturudviklingen, eller manglen på samme, i dansk svineproduktion, med øget eksport af levende grise har risikoen for introduktion af nye og alvorlige sygdomme sjældent været større. Øget samhandel betyder flere lastbiler på tværs af landegrænser og flere udenlandske lastbiler i kontakt med danske svinestalde. Disse lastbiler køres måske endda af folk som mangler generel forståelse for smittebeskyttelse og ejes af vognmænd som sætter deres egen kortvarige indtjening over svineproduktionens fremtid. Hvis vi skal fastholde vores nuværende position kræver det en generel opstramning af smittebeskyttelsen i dansk svineproduktion.

Den enkelte svineproducent har ansvaret for at holde sin egen besætning fri. Nedenfor er beskrevet relevante risikofaktorer, der kræver ekstra opmærksomhed. Rengøring af svinetransporter er en central del af beskyttelsen mod udbrud af fx svinepest i Danmark.

Prisen på et dansk udbrud af en liste 1 sygdom afhænger af hvornår det opdages og hvor mange ejendomme der er blevet smittet, dette er helt afgørende for hvornår myndighederne får kontrol og får inddæmmet et udbrud. Mange af de lande vi i dag handler med vil stoppe for importen af dansk svinekød, det vil få priserne til at dykke og hver enkelt svineproducent vil stå tilbage med et voldsomt tab. Af ovenstående grunde skal kontakt mellem danske besætninger og udenlandske grise undgås!

Personel:
Mange medarbejdere kommer i dag fra Øst Europa. Ofte tager de hjem på ferie og tager madvarer fra deres hjemland med tilbage til Danmark. Ikke sjældent er der tale om hjemmelavede røgede pølser indeholdende svinekød. Dette indebærer en betydelig risiko. Svinepest er udbredt i flere øst europæiske lande både i såkaldte baggårdsproduktioner samt blandt vildsvin. Det uheldige faktum er at Svinepest virus overlever fint i madvarer, optil 500 dage i frosne eller røgede varer. Disse importerede madvarer finder ofte plads i madpakken og derfra er der ikke langt ind til grisene. Madvarerne kan ved uvidenhed og uforsigtighed på mange måder komme ind i stalden. Dette sker ikke hvis det ikke er tilladt for de øst europæiske medarbejdere at medbringe udenlandske madvarer og det må og skal være budskabet. Det kan løses ved et simpelt forbud eller at der indføres en frokostordning, hvor der indkøbes fælles mad.

Selvsagt skal alle efter udenlandsrejser overholde de til enhver tid gældende karantænetider. Der gælder 48 timers karantæne efter rejser til øst europæiske lande som er beregnet som høj risiko lande.

Svinetransporter:
Det er vigtigt at svinetransporter er ordentlig rengjorte når der skal læsses grise. Hvis reglerne overholdes er lastbilerne rengjorte når de returnerer fra udlandet. Alligevel er det vigtigt at der føres en kontrol af dette og hvis medarbejdere i stalden konstaterer at bilen ikke er rengjort tilstrækkeligt afvises bilen. Selv tilsyneladende rengjorte biler kan stadig udgøre en smitterisiko og derfor er flowet af grise og mennesker essentielt ved pålæsning.

Salg af grise:
Grøn zone:Besætningsområdet, kun personadgang efter vask af hænder og tøjskift.

Grå zone: Bufferareal mellem Grøn og Rød zone. Det kan være en rampe eller en udleveringsvogn. Betragtes som ”beskidt” og der må ikke krydse hverken grise eller mennesker fra den Grå og tilbage til den Grønne zone. Vaskes og desinficeres efter hver brug.

Rød zone: Den røde zone er lastbilen der henter grise. Den skal altid betragtes som beskidt. Hverken dyr eller mennesker må bevæge sig fra rød til grøn zone.

Flowet af grise må være ensrettet ud mod den ”røde” beskidte zone som vi betegner lastbilen. Ingen grise må rende tilbage fra den beskidte røde zone og indtil den grønne rene zone. Det kan være svært at undgå i praksis og derfor er det en god ide at indsætte en såkaldt grå zone. Denne skal fungere som en sikkerhedszone mellem den grønne og røde zone. Et gråt område kan være en udleveringsvogn eller en lang rampe. Måske enkelte grise vil vende om og rende ud af lastbilen og ind i den grå bufferzone. Sjældent vil de nå ind til den grønne zone og derfor er smitterisikoen reduceret.
Flowet af mennesker er ligeså vigtigt som flowet af grise. Hvad nytter det hvis en skostørrelse 45 vader rundt oppe i en fremmed svinetransport eller i det grå område, hvor der er rendt grise retur fra det røde område? Det nytter intet hvis de pågældende støvler bagefter går ind og passer grise. Hvis den slags sker, er der hurtigt samme sygdomme i besætningen som på vognen. Derfor skal staldens medarbejdere altid holde sig inde i det grønne område og stoppe ved udgangen til det grå område. Fra det grå område er det mest optimale at en anden medarbejder flytter grisene fra det grå område og hen til det røde. Det bliver nok ikke prioriteret i Danmark, men til gengæld skal chaufføren have tilbudt rene støvler og kedeldragt før han betræder det grå område og han skal så vidt muligt ikke betræde det røde område førend den sidste gris er passeret fra det grønne til det grå område.

I praksis skal zone adskillelserne være meget tydelige og logiske således at der ikke sker uønsket overgang af grise eller mennesker mellem de enkelte zoner. Fx kan der ved grænsen mellem den grønne og grå zone etableres et bræt eller en halv mur fra loftet og ned således at grisene nemt kan passere, men at medarbejderne ikke kan passere uden at skulle bukke sig. På den måde er der ingen medarbejdere eller vognmænd, der ved en fejl kommer til at passere fra grå til grøn zone. Det gælder om at etablere simple og sikre løsninger således at det er nemt for alle medarbejdere at overholde zonerne.

Ovenstående er ment som en opfordring til at få gået procedurerne i smittebeskyttelsen igennem. Alle i landets svineproduktion vil blive ramt hårdt af et udbrud og alle forpligtet til at tage truslen alvorlig og gøre så meget som muligt for at minimere risikoen!