Nyheder

Nye Regler pr. 01-07-2010

Der indføres pr. 1/7-2010 nye regler, hvor besætninger med mere end
• 300 søer, gylte og orner, eller
• 3000 slagtesvin over 30 kg, eller
• 6000 smågrise (7-30 kg)
skal have obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale (OSR).

Besætninger, der ønsker mulighed for at behandle egne dyr, skal ligeledes have OSR.

Sundhedsrådgivningsaftaler indgået før d. 1/7-2010 er dog gældende indtil d. 1/9-2010.
Vi vil derfor igennem de næste to måneder oprette nye aftaler for de besætninger, der fortsat selv ønsker medicin på lager.

Når der indgås sundhedsrådgivningsaftale, kræves der et egenkontrolprogram for besætningen.
Vi vil derfor også ved de kommende besøg hjælpe med at få egenkontrolprogammet opstartet.
Inden næste besøg er det dog vigtigt, at der bliver lavet en skitse af besætningsområdet. Herpå skal fremgå stistørrelse, max. antal grise pr. sti og ibrugtagningsdato af sektionen.

Egenkontrolprogram
Den ansvarlige for besætningen skal sørge for, at egenkontrollen beskrives i et egenkontrolprogram. Den ansvarlige skal ligeledes sikre, at egenkontrollens gennemførelse
dokumenteres.

Egenkontrolprogrammet skal som minimum svare til en branchekode udarbejdet af brancheorganisationen og godkendt i henhold til reglerne.

Branchekoderne og skabelon til egenkontrolprogram kan findes på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside (www.vsp.lf.dk).

Branchekoder
Branchekoderne vil omfatte følgende punkter:
• Dagligt tilsyn og personale
• Vand og foder
• Opstaldning, lejearealer og gulve
• Arealkrav og overbelægning
• Håndtering, sammenblanding og flytning af grise
• Klima, ventilation og overbrusning
• Farestien
• Kastration
• Halekupering
• Tandslibning og jerninjektion
• Sygestier
• Håndtering af aggressive, syge eller tilskadekomne dyr
• Halebid
• Skuldersår
• Aflivning
• Optegnelser over medicinsk behandling
• Optegnelser over døde dyr
• Rode- og beskæftigelsesmateriale
• Transportegnethed
• Udendørs hold af svin

Besøgsfrekvens
Med de nye rådgivningsaftaler vil der blive indført ændringer i frekvensen af dyrlægebesøg. Samtidig indføres en inddeling af besætningerne i 3 grupper:

GLP - god landmandspraksis.
En dyrlægeerklæring og lav dødelighed og medicinforbrug

TLP - tilfredsstillende landmandspraksis
Flertallet af besætninger vil placeres her, men bøde eller dom kan dog rykke besætningen ned i MGLP. Lav dødelighed og lavt medicinforbrug kan rykke besætningen op i GLP.

MGLP- mindre god landmandspraksis
En bøde eller dom placerer besætnigen her.

En lav placering øger risikoen for kontrol fra Fødevarestyrelsen, og samtidig har placeringen betydning for besøgsfrekvensen.Gult kort
På grund af debatten om resistensudvikling indføres der en ordning, hvor besætninger med et højere antibiotikaforbrug pålægges restriktioner og krav om yderligere tiltag til reduktion af forbruget.
Det vides i skrivende stund ikke, om der i opgørelsen tages hensyn til de landsdelsmæssige forskelle i forbrug.
Når ordningen kører, vil der dog blive givet en varsling til besætningsejeren om, at forbruget er ved at stige, og herved vil der være mulighed for at reagere, inden man falder ned i gult niveau.
Gult kort vil medføre, at der skal udarbejdes yderligere handlingsplan, inden genordinering af antibiotika til foder og vand. Derudover vil der være 50% risiko for kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Hvis det ikke lykkes at flytte besætningens forbrug inden for 9 måneder vil der blive givet rødt kort. Dette vil igen medføre yderligere sanktioner.