Månedens nyhedsbrev

Universel tarmblødning / ballongrise / gaspustere.

Juli måned har i år været helt usædvanlig varm. Det giver nogle udfordringer i forhold til at sikre smågrise og især slagtesvin nogle tålelige staldforhold.
For både store smågrise og slagtesvin gælder det om at få reduceret i belægningsgraden i stierne. I stedet for at køre med den maksimale tilladte belægningsgrad helt frem til slagtning, er det bedre at få slagtet 1 eller 2 grise pr sti 1-2 uger før grisene ellers har den optimale leveringsvægt. Ved at være lidt foran med at levere i stierne, får de tilbageværende grise bedre betingelser i forhold til at kunne klare varmen, og de kvitterer med både en bedre foderudnyttelse og en højere daglig tilvækst de sidste 1-2 uger inden slagtning. Den bedre foderudnyttelse ved de resterende grise kan nemt betale for de 1-2 slagtesvin pr sti, som er blevet leveret lidt før det ellers optimale slagtetidspunkt.
Udover at reducere belægningsgraden i stierne, hjælper det også meget på grisenes evne til at kapere varmen, at der er opsat overbrusningsanlæg i stierne. Heldigvis har de fleste slagtesvineproducenter installeret overbrusningsanlæg til grisene. Overbrusningsanlæg er et lovkrav i stier til grise over 20 kg i stalde, som er taget i brug 1. juli 2000 eller senere. Fra juli 2015 skal der være installeret overbrusning i samtlige stier til grise over 20 kg. Det er vigtigt, at overbrusningsanlægget bliver benyttet korrekt: Brusetiden skal være så lang, at konkurrencesituationen mellem grisene undgås. Ved temperaturer over 18 grader anbefales det at overbruse 2-3 minutter af gangen 2-3 gange i timen. Som tommelfingerregel skal der overbruses i tidsrummet 9-20.
Udover at overbruse stierne for at køle grisene vil det selvfølgelig også hjælpe på grisenes komfort, at der skabes træk i stierne, når det er meget varmt i vejret ved at fjerne vinduerne i staldene. I SPF stalde skal der være opsat net for vinduerne, såfremt vinduerne er taget ud for at give noget mere træk i staldene.

I den sidste halvdel af juli i år er der mistet usædvanligt mange slagtesvin pga. universel tarmblødning / ballongrise / gaspustere. Ud over ekstremt varmt vejr er der en række andre risikofaktorer end varme, som kan bevirke en øget risiko for dødsfald af slagtesvin som følge af universel tarmblødning.


1 Foderhygiejne.
Juli måned er den måned, hvor siloerne går tomme for korn af gammel høst. Det betyder, at grisene får noget korn, som er mere beskidt og af en ringere kvalitet (risiko for at indeholde toksiner) end det, der fodres med midt på fodersæsonen. Er der erfaring for, at problemerne med ballongrise opstår, når der opfodres det sidste korn i siloerne, kan det være en løsning at få tilsat toksinbinder til foderet over den periode, hvor der bruges op af kornet af gammel høst. En anden løsning er at lave en fortynding af det gamle korn i siloerne ved i god tid at indkøbe nogle gode partier korn, som ikke er et restparti fra bunden af nogle andre siloer.


2 Tilsætningsstoffer til foderet.
I nogle besætninger er det muligt at reducere problemerne med gaspustere ved at tilsætte enten syre eller forskellige probiotika til foderet. Anvendes der tilsætning af syre til foderet, kan det forsøges at tilsætte 0,5 % benzoesyre til foderet. Der findes flere forskellige probiotika, som kan tilsættes foderet for at forebygge gaspustere. De forskellige foderfirmaer har alle et produkt, som de kan tilbyde. Et produkt er Bioplus 2B, som skal tilsættes med 0,4 kg Bioplus 2B pr ton foder. Gaspustere ses aldrig ved grise under 12 uger, hvilket skyldes, at det i foder til smågrise op til 12 uger er lovligt at tilsætte foderet ekstra Cu. Cu har altså en forebyggende effekt på forekomsten af gaspustere.

3 Foderets formalingsgrad.
Ligesom formalingen af kornet altid indvirker på grisenes mave-/tarmsundhed, har formalingen af kornet også betydning for forekomsten / risikoen for universel tarmblødning. En for grov formaling af kornet bevirker, at korndelen af foderet ikke bliver udnyttet, hvormed grisene overforsynes med protein, hvilket øger risikoen for ballongrise. Kornsammensætningen har også betydning: Det vil ofte afhjælpe problemer med gaspustere at øge byg andelen af kornet på bekostning af hvede/rug. Evt. kan man undvære rug i foderet over en periode om muligt.