Nyheder

Vaccination af smågrise mod PCV 2

En infektion af smågrisene med PCV 2 kan give problemer med både diarré og lungesyge. Endvidere kan infektion af smågrisene med PCV 2 resultere i dårligere foderudnyttelse, uden at der nødvendigvis behøver at være synlige tegn på enten diarré eller lungesyge (større vægtspredning på smågrisene).
Infektion med PCV 2 kan ligeledes være et problem ved slagtesvinene, hvor der også ses problemer med diarré og lungesyge og en dårligere foderudnyttelse.
Der findes flere smågrisevacciner mod PCV 2 på markedet. Smågrisene vaccineres én gang mod PCV 2 ved en alder på 2-3 uger.
En ds. PCV 2 vaccine koster 7-9 kr. uden diverse rabatter. Antages det, at foderudnyttelsen forbedres med 0,1 FE pr kg tilvækst fra 7-110 kg som følge af vaccination af smågrisene mod PCV 2, vil det give en besparelse på 10 FE pr produceret gris fra 7-100 kg, og det vil selvsagt være en god forretning at vaccinere smågrisene mod PCV 2.
Da det største potentiale for en bedre indtjening ved en forbedret foderudnyttelse ligger i slagtesvineholdet, vil det ofte være slagtesvineproducenten, som ønsker smågrisene vaccineret mod PCV 2.

Soholder med produktion af 7 kgs grise:
Infektion med PCV 2 er ikke forbundet med sygdom ved pattegrisene eller for den sags skyld en dårligere trivsel ved pattegrisene. Problemer som følge af infektion af smågrisene med PCV 2 vil typisk først give problemer fra 3 uger efter fravænning. En soholder med produktion af 7 kgs grise har derfor ingen gevinst ved vaccination af smågrisene ved en alder på 2-3 uger. Tvært i mod kan det eventuelt koste lidt på fravænningsvægten at vaccinere smågrisene mod PCV 2 i farestalden, da det ikke kan undgås, at smågrisene i større eller mindre grad bliver påvirket af vaccinationen mod PCV 2 (håndteringen af smågrisene + en forbigående negativ effekt på smågrisenes almenbefindende som følge af det immunologiske respons på selve vaccinen)


Producent af smågrise 7-30 kg:
Da symptomerne på sygdom som følge af infektion med PCV 2 på ingen måde er typiske, skal man altid afsøge alle andre tænkelige årsager til problemer med enten diarré eller lungesyge ved de fravænnede grise, inden der startes på en vaccination af smågrisene mod PCV 2. En dårlig trivsel eller en dårlig foderudnyttelse kan selvsagt også skyldes mange andre ting end infektion af smågrisene med PCV2.
Som minimum skal der laves en blodprøveprofil af de fravænnede grise:
Der udtages blodprøver af grise fravænnet i henholdsvis 2, 4, 6 og 8 uger. Blodprøverne kan undersøges for antistoffer mod PCV 2 og indhold af PCV 2 virus i blodet. Såfremt der hverken findes antistoffer mod PCV 2 eller påvises PCV 2 virus i blodet på grisene, er det udelukket, at PCV 2 er en sygdomsfaktor i klimastalden. Omvendt kan man ikke ukritisk give sig til at vaccinere mod PCV 2, blot fordi man påviser antistoffer mod PCV 2 i blodet eller påviser PCV 2 virus i blodet på grisene.
En blodprøveprofil for PCV 2 er også særdeles relevant for en 7-30 kgs producent, der indkøber 7 kgs grise, som er vaccineret mod PCV 2 ved en alder på 2-3 uger.
Blodprøveprofilen for PCV 2 bruges i dette tilfælde til at kontrollere, at vaccinationen af smågrisene er korrekt udført ved soholderen, da der ikke må kunne påvises PCV 2 virus i blodet på grise, som er vaccineret mod PCV 2 ved en alder på 2-3 uger.


Slagtesvineproducent 30-110 kg:
PCV 2 infektion som årsag til dårlig foderudnyttelse eller problemer med enten diarré eller lungesyge skal klarlægges ved brug af udelukkelsesmetoden. Har man brugt udelukkelsesmetoden, og der ikke er andre tænkelige årsager til problemer med enten diarré eller lungesyge eller blot en dårlig foderudnyttelse, vil det være relevant med vaccination af smågrisene mod PCV 2.
For at validere effekten af vaccination af smågrisene mod PCV 2 skal man sørge for i videst mulig omfang at lave en opgørelse på foderudnyttelsen før og efter vaccination mod PCV 2.
Herudover skal der løbende monitoreres på andre sygdomme i slagtesvineholdet (PRRS, Ap, myk, Lawsonia m. fl.)