NYHEDER FRA DANVET

Kontrolkampagne i oktober-december 2023

aflivning af gris

Fødevarestyrelsen kontrollerer aflivning af dyr i grise- og kvægbesætninger

I oktober-december 2023

Kontrollanterne vil bl.a. undersøge følgende i griseproduktioner:
Gennemgang af aflivningsprocedure. Landmanden skal kunne beskrive og dokumentere proceduren, der anvendes i besætningen.
Tjekke, at aflivningsudstyret er funktionsdygtigt. Dette gælder boltpistol + afblødningskniv (alternativt rygmarvsstøder). Husk at have patroner liggende, der svarer til dyrenes størrelser!
Faciliteter til opbevaring af døde dyr. Døde dyr SKAL være dækket/indkapslet indtil de bliver afhentet, så skadedyr og ådselædende dyr ikke kan komme til dem.

Anmeldelse vil ske, hvis følgende ikke overholdes:
Boltpistol-skudt dyr, der IKKE er blevet afblødt efterfølgende.
Hvis det ved selvsyn fra en kontrollant konstateres, at en person afliver et dyr ukorrekt og/eller ikke sikrer sig, at dyret er dødt efterfølgende. Hvis dyret efterlades levende, er det FVST’s vurdering, at der er tale om grovere uforsvarlig behandling.

Påbud vil ske, hvis følgende konstateres:
Defekt boltpistol og/eller afblødningskniv, og/eller manglende aflivningsprocedure. Anden opfølgning vil typisk være i form af tilsendelse af faktura for indkøb/reparation af boltpistol og/eller kniv.

AFLIVNINGSPROCEDURE:

  • Alle grise over 5 kg bedøves med boltpistol inden aflivning
  • Grise under 5 kg aflives med hårdt og effektivt slag mod betongulv
  • Aflivning med boltpistol foregår således: Dyret fikseres –> boltpistol placeres 2 cm over øjnene (centralt ved mindre grise, lidt til højre for midterlinjen hos søer/orner) –> straks efter skud med boltpistol afblødes dyret ved overskæring af mindst én af de to halspulsårer. 
 
Gris til aflivning
Søer og orner til aflivning
Afblødning af dyr
Lovgivningstekst ud fra BEK nr 1742 af 30/11/2020:

§ 52. Den, der vil aflive en gris, skal sikre sig, at grisen aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning af grise ved drukning må ikke finde sted, jf. § 25, stk.1, i dyrevelfærdsloven.
Stk. 2. I besætninger med grise, som opretholder besøgsregler med karantænetider fra besøg i anden besætning med grise, skal den besætningsansvarlige være i besiddelse af en boltpistol til bedøvelse og udstyr til efterfølgende afblødning eller rygmarvsstødning samt være instrueret i brugen. Boltpistolen og udstyr til efterfølgende afblødning eller rygmarvsstødning skal opbevares i besætningen og til enhver tid være i funktionsdygtig stand.
Stk. 3. Ved aflivning af grise over 5 kg skal der til bedøvelse anvendes en boltpistol, medmindre aflivning foretages af en dyrlæge, af en slagter eller af en person med jagttegn. Bedøvelse med boltpistol skal umiddelbart efterfølges af afblødning eller rygmarvsstødning.

§ 54. Børn under 15 år må ikke udføre bedøvelse eller aflivninger, herunder slagtninger.

§ 55. Aflivning, herunder slagtning, af drægtige søer og gylte i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden er forbudt.

§ 57. Det i § 55 nævnte aflivningsforbud finder ikke anvendelse, hvis aflivningen sker ved intravenøs injektion af en for soen eller gylten dødelig dosis af veterinært lægemiddel godkendt til aflivning af dyr.
Stk. 2. Hvis en drægtig so eller gylt i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden på grund af sygdom eller tilskadekomst skal aflives straks, kan den i stk. 1 nævnte fremgangsmåde fraviges i fornødent omfang.

image_printPrint indlæg