NYHEDER FRA DANVET

Skab resultater med PATTEGRISEPAKKEN

Pattegrisepakke

Danvets pattegrisepakke er en specifik analyse og rådgivningsværktøj rettet mod at sænke pattegrisedødeligheden før fravænning. En reduktion af pattegrisedødeligheden er en kompleks udfordring med mange faktorer indblandet. En dybdegående og bred analyse af arbejdsprocedurerne i farestalden og pattegrisenes sundhed er et skridt i den rigtige retning, og det er her vores pattegrisepakke kommer ind i billedet.
Analyseresultaterne munder ud i en handlingsplan, der retter sig til lige netop DIN besætning, og som kan danne grundlag for den efterfølgende rådgivning og opfølgning med besætningsdyrlægen.

Danvet Golden Standard er udarbejdet, som et værktøj til benchmarking i farestalden, og tager udgangspunkt i en større analyse af 10 Danvet besætninger med lav pattegrisedødelighed og høj produktivitet i farestalden. Via dette sammenligningsværktøj i pattegrisepakken bliver det gjort klart, hvordan resultaterne i den pågældende besætning adskiller sig fra Danvet Golden Standard.

Succesfuld pattegrisepakke på Falster

I en besætning på Falster er der en målsætning om at komme ned på 13 pct. pattegrisedødelighed i farestalden, så der kan fravænnes omtrent 808 grise pr. uge. Før Danvets pattegrisepakke blev igangsat i besætningen, lå pattegrisedødeligheden stadig på knap 16 pct, og det var derfor tid til at prøve nye initiativer af.

I august måned 2020 blev pattegrisepakken igangsat som et nyt initiativ, og den tilbundsgående dataindsamling tog derfor sin start.

Følgende er bl.a. inkluderet i den udførlige dataindsamling:

  • Rygspæktykkelse hos søer og gylte før faring
  • Pattegrisenes fødselsvægt
  • Obduktion af døde pattegrise

Udover ovenstående dataindsamling bliver de daglige rutiner og procedurer i farestalden også vurderet ud fra et detaljeorienteret spørgeskema/interview. Spørgsmålene belyser f.eks. de daglige rutiner i farestalden i kronologisk rækkefølge, etableringen af ammesøer, kuldudjævningen, opsamlingen af frafaldne grise, fysiske rammer og klargøring, personale og arbejdsrutiner, sygdomsbehandling og foder og fodring i farestalden. Efterfølgende bliver svarene evalueret grundigt og tildelt konstruktive kommentarer og en farve (grøn, gul eller rød) – alt efter om det afviger fra Danvet Golden Standard og derved kan forbedres.

Alle data fra besætningen blev til sidst analyseret og opsummeret i en samlet rapport med grafer, figurer og en relevant mængde kommentarer, så der blev skabt et overblik over besætningens forbedringspotentiale, hvilket udgjorde den endelige konkrete handlingsplan.

Effekten af de efterfølgende initiativer og fokusser i den pågældende farestald på Falster kan aflæses i nedenståeden tabel:

Tabel 1: Gennemsnitstal fra E-kontrol før og efter pattegrisepakken
Gennemsnitstal fra e-kontrol før og efter pattegrisepakken
Der er ét år imellem tallene fra e-kontrollen før og efter, hvilket betyder, at den positive produktionsfremgang ikke kan tilskrives forskel i årstider.

Besætningens målsætning om en pattegrisedødelighed på 13 pct. er nu inden for rækkevidde, og samtidig ligger flere produktivitetstal nu tættere på Danvet Golden Standard.

Selvom resultaterne i farestalden går den rigtige vej, er det vigtigt at holde fast i fokusset og de nye rutiner, så det ikke hurtigt går den anden vej igen.

Flere besætninger har allerede taget pattegrisepakken til sig, og erfaringerne herfra bliver løbende evalueret, så udbyttet af pakken bliver så tilfredsstillende som muligt. Her i foråret undergår pattegrisepakken netop en revision, så version 2.0 kan øge produktiviteten i farestalden yderligere.

Timingen har betydning

Det er ikke ligegyldigt, hvornår initativer som pattegrisepakken sættes i gang. For at skabe resultater, er det vigtigt med en grundig overvejelse over, hvornår det er det rette tidspunkt. Både ejer og medarbejderne i stalden skal være klar og motiverede til at gøre en ekstra indsats og følge den handlingsplan, som den store dataindsamling munder ud i.

Kontakt din dyrlæge for yderligere informationer, hvis du er interesseret i pattegrisepakken.  

Mere om pakken og den slutlige rapport kan også læses i et tidligere nyhedsbrev her:

image_printPrint indlæg