Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Anders Elvstrøm, Mobil: 61 63 88 32 eller e-mail: anders.elvstrom@danvet.com 

Data og research

Høj kuldstørrelse i forhold til dødfødte grise pr. kuld

Hvor meget betyder en høj kuldstørrelse for antal dødfødte grise pr. kuld?

Pattegrisedødelighed har fortsat stor opmærksomhed, og alle sobesætninger arbejder sandsynligvis med reduktion i et eller andet format. Politisk opererer man med begrebet total dødelighed, hvilket inkluderer de grise, der er døde ved fødslen, uagtet at dette antal er endnu mere vanskeligt at ændre på end dødeligheden i farestalden. Danvet Research har analyseret betydningen af den parameter, det er sværest at skrue på: Antal totalfødte grise.

Baggrund     

Et lavt antal dødfødte grise pr. kuld er ønskeligt både af politiske og af økonomiske årsager. Ændringer i management, eksempelvis ved bedre overvågning af faringerne, kan nedsætte antallet af dødfødte grise, men antal dødfødte påvirkes også af faktorer, som producenten har lille eller ingen indflydelse på. Både soens kuldnummer og det totale antal grise i kuldet er kendte risikofaktorer for dødfødte grise (SEGES-meddelelse nr. 1051), og i denne analyse har Danvet Research regnet på, hvor stor betydning antal totalfødte grise egentlig har på antallet af dødfødte grise.

Datasæt       

Fra 4 store besætningers registreringer i Cloudfarms (1000-1700 søer) blev der på et vilkårligt tidspunkt (samme dato) trukket data for de seneste 1000 faringer, med registrering af antal totalfødte og antal dødfødte. Fordi soens alder har betydning for antal dødfødte, blev denne faktor også registreret, og desuden blev besætnings ID inddraget i analysen som tilfældig faktor. For besætning 1 og 3 blev soens rygspæktykkelse ved faring også inkluderet i analysen.

Analyse        

Der blev foretaget separat analyse for hhv. gylte og søer, fordi antallet af totalfødte er lavere hos gylte end hos søer.

Resultater    

Betydning af antal totalfødte for antal dødfødte pr. kuld:

For søer ses en effekt af kuldstørrelse på dødeligheden, når der fødes mere end 20 grise totalt, med en gennemsnitlige forskel på 1,5 dødfødt pr. kuld i forhold til kuld med op til 20 totalfødte. I kuld med 23 eller flere totalfødte er det øgede antal dødfødte oppe på 1,9 gris pr. kuld i forhold til kuld med under 23 totalfødte. Sammenhængen mellem antal totalfødte og dødfødte ændres ikke med stigende kuldnummer for søerne.

For gylte ses øget antal dødfødte i kuld med bare 18-20 totalfødte i forhold til kuld med op til 14 grise, så her starter indflydelsen af totalfødte ved relativt lavere kuldstørrelse. Når gyltene får mere end 20 totalfødte, er antal dødfødte grise pr. kuld gennemsnitligt 0,95 gris højere end ved op til 20 totalfødte.

Alle de nævnte forskelle er statistisk sikre. ”Risikokuld” med over 20 totalfødte udgør 16% af gyltefaringerne og 60% af de kuld, der fødes af søer, og 28% af søerne får 23 totalfødte eller derover.

Betydning af øvrige parametre for antal dødfødte pr. kuld:

Kuldnummeret har en statistisk sikker indflydelse på antal dødfødte pr. kuld, men har langt mindre betydning end antal totalfødte. Fordi der er en interaktion mellem antal totalfødte og soens alder (ældre søer får flere grise), kan de to effekter dog ikke adskilles helt. Analysen af rygspæktykkelse ved faring viste ikke statistisk sikker sammenhæng med antal dødfødte grise pr. kuld, hverken for gylte, yngre søer eller ældre søer. Besætningen havde en lille, men statistisk sikker indflydelse på antal dødfødte pr. kuld hos søer, men ikke hos gylte.

Konklusion   

Analysen afslørede en stærk sammenhæng mellem antal totalfødte og antal dødfødte pr. kuld

  • I gyltekuld øges gns. antal dødfødte med 0,95 gris pr. kuld ved mere end 20 totalfødte
  • I kuld født af søer øges antal dødfødte med 1,5 gris pr. kuld ved over 20 totalfødte
  • Totalfødte pr. kuld har 3 gange så stor betydning for antal dødfødte som soens alder

 

 

Anbefaling   Fokusér på management for at holde antallet af dødfødte grise på et minimum, men hav i baghovedet, at der er grænser for, hvor langt ned antallet kan komme i de helt store kuld.

 

 

Tabel 1: Oversigt over besætningernes data
Figur 1: Antal dødfødte i 4000 kuld fra 4 besætninger (alle læg)

 

Figur 2a: Sammenhæng mellem antal totalfødte og dødfødte grise for gylte (844 kuld)

Statistisk sikker forskel mellem antal dødfødte i intervallerne ’1-14’ og ’18-20’ totalfødte.

Statistisk sikker forskel mellem antal dødfødte for ’21-23’ og ’Over 23’ og alle øvrige intervaller.

 

Figur 2b: Sammenhæng mellem antal totalfødte og dødfødte grise for søer (3156 kuld)

Antal dødfødte for intervallerne ’21-23’ og ’Over 23’ er statistisk sikkert forskellige fra de øvrige.

 

Figur 3: Oversigt over de kuld, hvor der var 3 eller flere dødfødte (30% af de 4000 kuld)

Det ses, at blandt de kuld, hvor der var mindst 3 dødfødte, havde halvdelen over 23 totalfødte.

Kun 2% af kuld med mindst 3 dødfødte grise havde få totalfødte grise (under 15).

 

image_printPrint indlæg