Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Hanne Bak, Mobil: 51 79 16 88 eller e-mail: hanne.bak@danvet.com

Data og research

Dødelighed hos pattegrise ved forskellig type so

Baggrund:Dødelighed blandt pattegrise bør være fokuspunkt for alle soholdere, ikke kun på grund af hensynet til dyrevelfærd og offentlighedens bevågenhed på emnet, men også af rent økonomiske årsager. Der er lavet mange undersøgelser af, hvad pattegrisene dør af og hvornår, men hvad med søerne? Der er stor sandsynlighed for, at

læs mere >

Effekt af tandslibning

Baggrund:Rutinemæssig tandslibning er som bekendt ikke tilladt, men tandslibning må anvendes, hvis der ses skader på yver og/eller kuldsøskende. I en afprøvning fra SEGES er der tidligere set tendens til flere døde grise, hvis der ikke slibes tænder, men også flere grise med inficerede tænder efter tandslibning. Grisenes tilvækst blev

læs mere >

Mælkeanlæg

Introduktion:Installation af et mælkeanlæg i farestalden bør teoretisk give en højere fravænningsvægt, hvilket også er eftervist i en afprøvning fra SEGES (nr. 1161). En anden afprøvning har dokumenteret, at der med mælkeanlæg til pattegrisene er en lavere dødelighed i forhold til kuldstørrelsen. Søernes pasningsevne øges, hvilket åbner mulighed for at

læs mere >

Håndtering af polte for højest muligt antal levendefødte

DANVETs dyrlæger afholdt før sommerferien workshop med fokus på højt antal levendefødte hos polte. Baggrunden for dette var en dataindsamling via DANVET DATA hvoraf det fremgik, at der er meget stor spredning mellem resultaterne hos DANVETs besætninger (Nyt fra DANVET DATA, april 2018). Undersøgelsen viste ikke overraskende, at besætninger med

læs mere >

Lavt antal levendefødte i gyltekuld

– kendetegn for besætninger med lavt antal levendefødte i gyltekuld Baggrund: I forsommeren 2018 viste en indsamling af produktionstal for 250 tilfældigt udvalgte DANVET besætninger, at der er stor spredning mellem antal levendefødte grise, især hos 1. lægs søer. Besætninger med indkøbte polte får gennemsnitligt signifikant flere levendefødte grise både

læs mere >

Produktivitet hos slagtesvin i forhold til fodring

Produktivitet hos slagtesvin i forhold til fodring Formål: Sammenligning af daglig tilvækst, foderforbrug og dødelighed i besætninger med våd- og tørfoder, samt ved hjemmeblandere og besætninger med indkøbt foder. Datasæt:E-rapport tal for fjerde kvartal for slagtesvinebesætninger fordelt over hele landet (363.000 stipladser). ”Skæve” besætninger er udeladt fra beregningerne, eks. besætninger

læs mere >

Hjemmeavlede eller indkøbte polte

Formål: Sammenligning af produktivitet ved indkøbte og hjemmeavlede polte. Datasæt: Beregningerne er lavet på baggrund af de sidste 4 ugers gennemsnit for 5 udvalgte produktionstal, registreret ved dyrlægebesøg i december-januar 2018. Avls- og opformeringsbesætninger er ikke inkluderet i beregningerne. Fordeling: Der er indsamlet produktionsdata fra 255 besætninger: 87 med 100%

læs mere >