Produktivitet hos slagtegrise i forhold til fodring

Produktivitet hos slagtegrise i forhold til fodring

Formål:
Sammenligning af daglig tilvækst, foderforbrug og dødelighed i besætninger med våd- og tørfoder, samt ved hjemmeblandere og besætninger med indkøbt foder.

Datasæt:
E-rapport tal for fjerde kvartal for slagtegrisebesætninger fordelt over hele landet (363.000 stipladser). ”Skæve” besætninger er udeladt fra beregningerne, eks. besætninger med meget lav indsættelsesvægt eller overvejende polte på stald.

Fordeling:
Datasættet indeholder 74 vådfoderbesætninger og 87 tørfoderbesætninger. Langt de fleste med indkøbt foder har tørfoder, så derfor er der kun tørfoderbesætninger med i sammenligningen af hjemmeblandet og indkøbt foder, da vådfoderet ellers ville fylde for meget i den hjemmeblandede gruppe.

Resultater:
I tabellen nedenfor ses, at der er flere statistisk sikre forskelle mellem vådfoder og tørfoder. Vådfoderbesætningerne klarer sig bedst, når det gælder foderforbrug (-0,05 FE/kg tilvækst) og kødprocent (+0,51%), mens tørfoderbesætningerne har højere daglig tilvækst (+36 g/dag). Der er ikke signifikant forskel på dødeligheden.
Ved opdeling af tørfoderbesætninger i hjemmeblandet og indkøbt foder ses ingen signifikante forskelle, men der er forskel på fordelingen af besætninger med hensyn til foderforbrug.

Økonomi:
Vådfoder:
Nedsættelse af foderforbrug med 0,05 FE/kg tilv til 6,10 kr./prod gris
Vådfoder: Øgning af kødprocent med 0,51 til 5,61 kr./prod gris
Tørfoder: Øgning af tilvækst med 36 g/dag (hvis flere dyr/kg prod) op til 3,89 kr./gris gris

I henhold til økonomiske konsekvensberegninger fra SEGES 2017 (notat 1734).

Konklusion:
Sammenlignet med tørfoder har besætninger med vådfoder en gennemsnitlig økonomisk gevinst på knap 12 kr. pr. slagtegris på grund af lavere foderforbrug og højere kødprocent. Tørfoderbesætninger kan delvis kompensere for forskellen ved en øget daglig tilvækst, forudsat at denne kan udnyttes til produktion af flere dyr/kg.

Gennemsnitlige værdier for de undersøgte parametre:

a,b : Statistisk signifikant forskel på gennemsnit for våd- og tørfoder (Mann-Whitneys U-test, p<0,05).
Grafisk oversigt over gennemsnitlig produktivitet (161 Danvet slagtesvinebesætninger)

Sammenligning med landsgennemsnit 2016

Herunder ses vises grafer over, hvor mange procent af besætningerne, der ligger i forskellige intervaller for foderforbrug, afhængigt af, om der fodres med vådfoder eller tørfoder, og om foderet er hjemmeblandet eller indkøbt. Der er statistisk sikker forskel på gennemsnittet mellem vådfoder og tørfoder.


Sammenligning af foderforbruget ved hjemmeblandet og indkøbt tørfoder viser ingen statistisk sikre forskelle, men med indkøbt foder er spredningen markant mindre, og ingen besætninger kommer 2,5 FE/kg tilvækst.


Grafer over, hvor mange procent af besætningerne, der ligger i forskellige intervaller for hhv. daglig tilvækst, kødprocent og dødelighed. Til venstre sammenligning af vådfoder og tørfoder (signifikant forskel på gennemsnit for kødprocent og daglig tilvækst), og til højre sammenligning af indkøbt tørfoder med hjemmeblandet tørfoder (ingen statistisk sikre forskelle). For disse parametre er spredningen sammenlignelig uanset fodertype.