Danvet research

Viden og data er fundamentet for al rådgivning

Danvet Research laver både generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.
Vores database indeholder stamoplysninger og løbende produktionsdata fra en stor del af den danske og udenlandske svinebestand, og vi bruger denne viden til at yde strategisk rådgivning baseret på nyeste forskningsresultater.

Hvis du vil vide mere om vores omfattende analysesetup, og hvad du kan bruge det til, så ring eller skriv til Anders Elvstrøm, Mobil: 61 63 88 32 eller e-mail: anders.elvstrom@danvet.com 

Data og research

Sodødelighed

søer

Faktorer, der påvirker sodødeligheden

Danvet Research har tidligere vist, at systemer med én ædeboks pr. so har lavere sodødelighed, og at hjemmeblandere har færre døde søer. Men er der mon sammenhæng mellem opstaldningsform og valg af foder, og bør vi tage højde for andre faktorer vedrørende fodring og opstaldning, når vi vurderer dødeligheden hos søerne? Det satte vi os for at undersøge ved at analysere et mere omfattende datasæt fra 100 Danvet sobesætninger.

Datasæt       

Via besætningsdyrlægen blev der indsamlet information om en række besætningsparametre relateret til opstaldningsform/-system, management og foder, og disse informationer blev analyseret i forhold til % døde søer i seneste kvartal.

 

Resultater     System og management

Tabel 1 viser fordelingen af besætninger mellem fire systemer, samt andelen af stabile/dynamiske grupper, hjemmeblandere og vådfoderbesætninger og gennemsnitligt antal uger, søerne går løse i hver cyklus for hvert af de fire systemer. Den laveste sodødelighed findes ved stabile grupper og én ædeboks pr. so (fig. 1). Bemærk dog det lave antal besætninger i nogen af grupperne (de hvide tal nederst på søjlerne): Ikke alle gennemsnit er lige veldokumenterede!

Statistisk analyse viser, at der er signifikant lavest sodødelighed ved én ædeboks pr. so, men ingen sikker forskel i gennemsnitlig dødelighed mht. stabile/dynamiske grupper eller i forhold til, hvor længe søerne går løse i hver cyklus. Der er dog tendens til mindre spredning på dødeligheden, hvis der arbejdes med stabile grupper.

 

Foder og fodring

Sodødeligheden i besætninger med hjemmeblandet og indkøbt foder var ikke signifikant forskellig i denne undersøgelse (fig. 2), og der blev heller ikke fundet forskel i dødeligheden i forhold til, om besætningerne anvendte våd- eller tørfoder (fig. 3).

Effekterne af de forskellige foderrelaterede parametre var svære at adskille. Der var en tendens til sammenhæng mellem sodødeligheden og % roepiller i drægtigheds- og dieblanding, med en ganske svag stigning i dødeligheden med stigende % roepiller. Som det ses i figur fig. 4 og 5 er sammenhængen meget svag, og spredningen er meget stor, så der skal konkluderes med varsomhed.

Statistisk blev der fundet interaktioner mellem nogen af de undersøgte parametre, hvilket gør det vanskeligt at konkludere på den enkelte faktor. Et eksempel er vist i fig. 6, som illustrerer, at sammenhængen mellem % roepiller i diegivningsfoderet er forskellig for indkøbt foder (stejl hældning på kurven) end for hjemmeblandere (flad kurve). For hjemmeblandere øges dødeligheden altså mindre end for indkøbt foder, når % roepiller øges).

 

Konklusion   

Dødeligheden hos søer er 2-2,5 %-point lavere i systemer med én ædeboks pr. so sammenlignet med elektronisk sofodring (ESF), gulvfodring og fodring i langkrybber

Stabile eller dynamiske grupper og antal uger løse påvirker ikke sodødeligheden

Fodringen (hjemmeblandet/indkøbt foder, våd- eller tørfoder og % roepiller) har heller ikke statistisk sikker effekt på sodødeligheden

Især for foderdelen påvirker de forskellige faktorer hinanden (statistisk interaktion), hvilket gør det vanskeligt at vurdere de enkelte effekter.

 

 

Anbefaling  

Det anbefales at opstalde søerne i et ikke konkurrencepræget system med én ædeboks pr. so for at opnå lavest mulig sodødelighed.

 

 

Tabel: Oversigt over sodødelighed og opstaldning/foder 100 tilfældige sobesætninger

sodødelighed
Sodødelighed

Fig. 1: Gennemsnitlig dødelighed for forskellige systemer opdelt i stabile og dynamiske grupper.

Antal besætninger angivet med hvidt nederst på søjlen (under 10 besætninger -> Usikker beregning % døde)

 

 

Døde søer pr. foderkilde

Figur 2: Gennemsnitlig sodødelighed med hjemmeblandet og indkøbt foder

Forskellen mellem de to typer foder er ikke statistisk sikker og skyldes tilfældigheder eller skjulte parametre, som falder skævt i de to grupper

 

 

Figur 3: Gennemsnitlig sodødelighed med tørfoder og vådfoder

Forskellen mellem de to typer foder er ikke statistisk sikker og skyldes tilfældigheder eller skjulte parametre, som falder skævt i de to grupper

 

 

Sammenhæng mellem sodødelighed i den enkelte besætning og % roepiller (drægt)

Figur 4: Sammenhæng mellem sodødelighed i den enkelte besætning og % roepiller (drægt)

 

 

Sammenhæng mellem sodødelighed i den enkelte besætning og % roepiller (die)

Figur 5: Sammenhæng mellem sodødelighed i den enkelte besætning og % roepiller (die)

 

 

Sammenhæng mellem dødelighed og % roepiller

Fig. 6: Interaktion mellem forskellige effekter: Sammenhæng mellem dødelighed og % roepiller er forskellig for hjemmeblandere og besætninger med indkøbt foder

 

 

image_printPrint indlæg